Disclaimer

Deze website is een uitgave van Act-in International B.V.. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Act-in International B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Act-in International B.V. garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

Act-in International B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Act-in International B.V. zich het recht om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Act-in International B.V. en/of de aan haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Eenieder die toegang heeft verkregen tot de website van Act-in International B.V. wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande. Indien de eigenaar van een website bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn website, zal de uitgever van deze website hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) en/of logo's verwijderen.